Algemene Voorwaarden

Artikel 1: toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de Communicatie assistent opgestelde offertes en overeenkomsten tot het verlenen van diensten die tussen haar en de opdrachtgever zijn gesloten.

1.2 Standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden niet tenzij deze schriftelijk zijn aanvaard door de Communicatie assistent.

Artikel 2: aanbod

2.1 Een aanbod, offerte is vrijblijvend en 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden, of gewijzigde prijzen van derden. Vermelde bedragen zijn exclusief BTW. Genoemde bedragen en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.3 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens waarop de Communicatie assistent de offerte baseert.

2.3 De Communicatie assistent is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het niet aanvaarde aanbod in rekening te brengen, mits zij de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 3: de overeenkomst

3.1 De Communicatie assistent spant zich in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat.

3.2 Indien het aanbod van de Communicatie assistent wordt aanvaard, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de Communicatie assistent: – de aanvaarding binnen een redelijke termijn bevestigt, – of met de uitvoering van de opdracht aanvangt.

3.3 Een overeenkomst komt eveneens tot stand wanneer opdrachtgever de gewenste werkzaamheden en eventueel bijbehorend budget heeft toegestuurd, en de Communicatie assistent met de uitvoering aanvangt.

3.4 Na aanvaarding van de opdracht verplicht de opdrachtgever zich tot het verstrekken van de benodigde gegevens.

Artikel 4: overmacht

4.1 Indien de Communicatie assistent haar verplichtingen uit de overeenkomst niet kan nakomen tengevolge van overmacht, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de Communicatie assistent alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

4.2 Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van de Communicatie assistent en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 5: vergoeding en kosten

5.1 De Communicatie assistent heeft recht op een vergoeding voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een vast bedrag, een tarief per woord (tekstschrijven), of een combinatie hiervan.

5.2 Na het tot stand komen van de overeenkomst (artikel 3) is opdrachtgever verplicht tot betaling.

5.2 Naast de overeengekomen vergoeding komen ook de kosten voor de uitvoering van de opdracht voor vergoeding in aanmerking, bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd.

Artikel 6: opzegging en ontbinding van de overeenkomst

6.1 Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door de Communicatie assistent, of wanneer de Communicatie assistent de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever de vergoeding en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden verschuldigd.

Artikel 7: betaling

7.1 Betaling van de opdracht vindt plaats zonder inhoudingen of verrekening binnen 14 dagen na de datum van de verzonden factuur.

7.2 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en worden vanaf de vervaldatum tot aan de datum van de algehele voldoening de wettelijke rente in rekening gebracht.

Artikel 8: aansprakelijkheid

8.1 Voor de aanvaarde opdrachten gelden inspanningsverplichtingen van de Communicatie assistent en geen resultaatsverplichtingen.

8.2 Indien opdrachtgever kan bewijzen dat de Communicatie assistent nalatig blijkt inzake haar inspanningsverplichting, zal de Communicatie assistent slechts die schade vergoeden waarvan aangetoond kan worden dat deze een onmiddellijk en direct gevolg is van de niet nakoming of gebrekkige nakoming door de Communicatie assistent.

Artikel 9: eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan de Communicatie assistent.

Artikel 10: toepasselijk recht

10.1 Op alle overeenkomsten tussen de Communicatie assistent en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is Nederlands Recht van toepassing en geschillen hierover zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.